BETALINGSVOORWAARDEN  2022.

      PRAKTIJK OEFENTHERAPIE ROERADE 

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst/Akkoordverklaring tussen u als patiënt/cliënt en de therapeut.
  • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt/cliënt of namens de patiënt verleende diensten.
  • De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het nagaan welke vergoedingen er gelden bij de verzekeringsmaatschappij en de afgesloten polis voor de huidige therapie.
  • Let op! Eerder gevolgde behandelingen oefentherapie en/of fysiotherapie in hetzelfde jaar tellen ook mee.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken op maandag dienen voor 17.00 uur vrijdagmiddag geannuleerd te zijn. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen volledig in rekening worden gebracht bij de patiënt/cliënt zelf.
  • Betalingen voor de therapeutische diensten op factuur geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum.
  • Na het verstrijken van dit termijn, treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om, zonder nadere ingebrekestelling, incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  • Voor actuele wijzigingen in praktijk en algemene regelgeving verwijs ik naar de praktijkmededelingen op het prikbord in de wachtkamer en/of cliënt informatiemap.  

 

Hans Roerade

Praktijk Oefentherapie Roerade

IJsvogelstraat  11

7471 NN  Goor

0547-276570

roerade.oefentherapie@planet.nl