Privacyverklaring Praktijk Oefentherapie Roerade                                                  Versie 2024.

Praktijk Oefentherapie Roerade

Praktijkhouder: J.G.M. Roerade

Inleiding

De praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bc. J.G.M. Roerade; Psychosomatisch Oefentherapeut

IJsvogelstraat   11

7471 NN   Goor

0547-276570

Roerade.oefentherapie@planet.nl

www.roeradepraktijkoefentherapie.nl

Functionaris Gegevensbescherming

De praktijk Oefentherapie Roerade die vermeld staat op de website www.roeradepraktijkoefentherapie.nl, is een zelfstandige eenmanspraktijk en is als dusdanig niet wettelijk verplicht een Functionaris gegevensbescherming aan te wijzen. Neem voor vragen of klachten contact op met de praktijkhouder.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk Oefentherapie Roerade verwerkt uw persoonsgegevens, doordat uw gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • BSN- en zorgverzekeringsnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt heeft in correspondentie met de praktijk via e-mail, WhatsApp en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk Oefentherapie Roerade verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Status gezondheid
 • Gegevens van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar.

De praktijk website/ dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitegebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Helaas kan de praktijkhouder echter niet controleren in hoeverre de bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijk gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met de praktijk op via roerade.oefentherapie@planet.nl , dan wordt deze informatie verwijdert.

Met welk doel op basis van welke grondslag de praktijk persoonsgegevens verwerken

Praktijk Oefentherapie Roerade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De cliënt te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig blijkt te zijn om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, afspraken te maken of bij een telefonisch- of E-consult.
 • Burgerservicenummer (BSN) voor verplichte identificatie en om behandelingen oefentherapie beveiligd digitaal te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar via declaratieportaal VECOZO (Veilig Communiceren in de Zorg).
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

De praktijk Oefentherapie Roerade neemt niet  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon ( bijvoorbeeld een medewerker/Stagiair  van Praktijk Oefentherapie Roerade) tussen zit. De Praktijk Oefentherapie Roerade gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen;

 • Fairware; Winmens 3 voor EPD en patiëntengegevens, beveiligde toegang
 • VECOZO, beveiligd emailportaal voor declareren bij zorgverzekeraars
 • Zorgmail voor beveiligd emailverkeer met artsen en verwijzers, bv. om verslagen te mailen of verwijzingen en overdrachten te ontvangen
 • Overig emailverkeer zal geschieden met een wachtwoord beveiligd document

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart

Praktijk Oefentherapie Roerade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens                                          > bewaartermijn 15 jaar zoals wettelijk verplicht
 • Medisch dossier papier                                  > bewaartermijn 15 jaar zoals wettelijk verplicht
 • Digitaal EPD                                                      > Bewaartermijn 15 jaar zoals wettelijk verplicht

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Oefentherapie Roerade deelt uw persoonsgegevens met derden als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Oefentherapie Roerade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Praktijk Oefentherapie Roerade uw persoonsgegevens aan derden met alleen uw nadrukkelijke toestemming, zoals bij;

 • Zorgverzekeraars ten bate van de maandelijkse declaraties
 • Bij verslaglegging aan arts, specialist, verwijzer of medebehandelaar zoals bv. podotherapeut of fysiotherapeut
 • Winmens 3 administratiesysteem is vastgelopen en de helpdesk in het systeem moet mee kijken
 • Qualiview stuurt een digitale klant tevredenheid enquête na het sluiten van het dossier, deze instantie krijgt daarvoor eenmalig de naam en het emailadres voor de cliënt/patiënt, geen verdere persoons- of medische gegevens.
 • WO SOT. Deze praktijk neemt deel aan een wetenschappelijk onderzoek naar slaapproblematiek. Hierbij wordt een strikt privacy beleid gehanteerd en ontvangt van de praktijk dan ook geen informatie waarmee cliënten/patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij de praktijkhouder meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.
 • Boekhouder/accountant voor verwerken declaraties en het kunnen opmaken van een financieel jaarverslag en gegevens voor de belastingdienst
 • Incassobureau wordt ingeschakeld bij wanbetaling na drie herinneringen, krijgen daarbij de naam van betreffende cliënt, adres, telefoonnummer en emailadres om de ingebrekestelling verder te kunnen afhandelen.

Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt

Praktijk Oefentherapie Roerade gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en in overleg te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Oefentherapie Roerade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de praktijk beschikt, in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar de praktijkhouder J.G.M. Roerade.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De praktijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De praktijk Oefentherapie Roerade wil u er tevens op wijzen dar u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  Dat is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wordt uw persoonsgegevens beveiligd

Praktijk Oefentherapie Roerade neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zoals hierboven al beschreven, zijn alle praktijksystemen beveiligd met een wachtwoord en communiceren wij op een versleutelde manier met zorgverleners, verwijzers en zorgverzekeraars. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, wilt u dan zo vriendelijk zijn zo snel mogelijk contact op te nemen met de praktijk.

01-01-2024, Goor

Hans Roerade

Praktijk Oefentherapie Roerade